Rehabilitació energètica dedificis

Rehabilitació d'edificis i cases a Baix Llobregat i Barcelona

Rehabilitació energètica dedificis
representat

Rehabilitació energètica dedificis

Rehabilitació energètica dedificis i cases unifamiliars a Barcelona i Baix Llobregat, serveis de reforma energètica dimmobles amb auditoria i diagnòstic complet amb una avaluació del consum energètic actual i lobjectiu destalvi.

Les condicions de vida en habitatges amb deficiències en calefacció, aïllament o ventilació no només afecten el confort i la seguretat dels seus habitants, sinó que també tenen un impacte directe i significatiu en la salut.

L'aire interior de baixa qualitat, resultant de mala gestió tèrmica i d'aire, pot ser un brou de cultiu per a diversos problemes de salut. Símptomes com xiulets respiratoris, atacs d'asma freqüents, refredats estacionals persistents, rinitis, irritació ocular i bronquitis cròniques no només disminueixen la qualitat de vida, sinó que també són indicadors d'un problema ambiental subjacent a la llar.

 

Aïllament tèrmic a façanes d'edificis

 

La Fundació per a la Salut Geoambiental, entre altres estudis, ha establert un vincle clar entre la qualitat deficient de l'habitatge i una àmplia gamma de problemes de salut, assenyalant un nombre creixent d'afectats a mesura que els costos energètics s'eleven.

En un intent per estalviar en calefacció, algunes famílies redueixen el seu ús al mínim o recorren a solucions de calefacció auxiliars, com ara estufes de petroli, comprometent encara més la qualitat de l'aire en evitar la ventilació per conservar la calor.

 

Passos d´una rehabilitació energètica d´edificis

 

Aquest enfocament integral cap a la rehabilitació energètica d'edificis no promou només un ambient de vida més saludable i sostenible, sinó que també ofereix beneficis econòmics tangibles a llarg termini, ressaltant la interconnexió entre la salut ambiental, el benestar humà i la sostenibilitat energètica.

Els passos que cal seguir durant una rehabilitació energètica d'un edifici són els següents:

 1. Auditoria Energètica de l'edifici

Realitzar un diagnòstic energètic complet previ a la rehabilitació per identificar les àrees de millora. Avaluar el consum energètic actual i establir els objectius destalvi.

 1. Aïllament Tèrmic

Millorar l'aïllament en sostres, parets i terres per reduir les pèrdues de calor. Instal·lar finestres de doble o triple vidre amb marcs aïllants.

 1. Sistemes de Calefacció i Refrigeració

Reemplaçar sistemes antics per opcions més eficients (bombes de calor, sistemes geotèrmics). Instal·lar sistemes de control automàtic per optimitzar lús denergia.

 1. Il·luminació i Equips Elèctrics

Canviar a il·luminació LED i promoure lús de dispositius de baix consum. Implementar sistemes de gestió de lenergia per controlar i optimitzar lús.

 1. energies Renovables

Incorporar sistemes denergia solar fotovoltaica o tèrmica. Avaluar la viabilitat d'altres fonts renovables com ara l'eòlica o la biomassa.

 1. Ventilació i Qualitat de l'Aire

Millorar els sistemes de ventilació per assegurar una qualitat daire adequada sense pèrdues energètiques significatives. Considerar la instal·lació de sistemes de recuperació de calor.

 1. Eficiència de l'Aigua

Instal·lar dispositius estalviadors daigua per reduir el consum. Reutilitzar aigües grises i recol·lectar aigua de pluja per a usos no potables.

 1. Integració de Tecnologies

Intel·ligents Implementar sistemes d'automatització i control intel·ligent per optimitzar el consum energètic. Usar sensors i dispositius IoT per monitoritzar i ajustar lús denergia en temps real.

 1. Formació i Conscienciació

Capacitar els ocupants sobre pràctiques deficiència energètica. Promoure una cultura de sostenibilitat i responsabilitat energètica.

 1. Manteniment i Seguiment

Establir un pla de manteniment per als nous sistemes instal·lats. - Realitzar seguiments periòdics per avaluar el rendiment energètic i fer ajustaments quan sigui necessari.

 1. Normativa i Subvencions

Consulteu com sol·licitar la subvenció del Programa d'ajuts a la rehabilitació energètica d'edificis - ICAEN PREE de l'Institut Català d'Energia https://icaen.gencat.cat/es/energia/ajuts/edificis/ICAEN-Programa-de-ayudas-a-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios-PREE/index.html

 

Rehabilitar edifici per a eficiència energètica a Barcelona i Baix Llobregat

 

Rehabilitació energètica d'edificis amb terrat sense aïllament

 

Per crear una estratègia de rehabilitació energètica per a un edifici amb terrat sense aïllament tèrmic, seguirem una sèrie de passos dissenyats per millorar l'eficiència energètica de l'edifici, millorant el confort tèrmic i reduir el consum d'energia. Aquí teniu un exemple d'una estratègia de rehabilitació detallada:

 1. Avaluació Inicial i Auditoria Energètica de l'edifici

Realitzar una auditoria energètica per entendre el comportament tèrmic de l'edifici, identificant les fonts principals de pèrdua de calor i guany innecessari durant l'estiu. Avaluar l'estat actual del terrat i el seu impacte a l'eficiència energètica general de l'edifici.

 1. Disseny de Solucions d´Aïllament per al Terrat de l´edifici

Selecció de Materials: Triar materials d'aïllament tèrmic adequats per al clima i les característiques específiques de l'edifici. Materials com el poliestirè extruït (XPS), poliuretà projectat, o panells de fibra de fusta poden ser opcions viables.

Mètode d'instal·lació: decidir entre una instal·lació per l'exterior (sistema SATE per a cobertes) o per l'interior, considerant l'impacte a l'habitabilitat i l'estructura de l'edifici.

 1. Implementació d'aïllament tèrmic al terrat

Preparació del Terrat: Assegureu que el terrat estigui en bones condicions estructurals, lliure d'humitats i filtracions abans d'instal·lar l'aïllament tèrmic a la coberta.

Instal·lació: Procedir amb la instal·lació de l'aïllament tèrmic escollit, assegurant una cobertura uniforme i sense ponts tèrmics.

 1. Millores complementàries de la rehabilitació energètica

Impermeabilització: aplicar una capa d'impermeabilització sobre l'aïllament per protegir-lo de la humitat i l'aigua.

Reflexió Solar: Considerar la instal·lació d'una capa reflectora o utilitzar materials amb alta reflectància solar per reduir el guany de calor a l'estiu.

 1. Integració d'Energies Renovables

Avaluar la possibilitat d'instal·lar panells solars fotovoltaics o sistemes solars tèrmics al terrat per generar energia renovable i reduir la dependència de fonts externes.

 1. Ventilació i Qualitat de l'Aire

Millorar la ventilació natural o mecànica per evitar el sobreescalfament i assegurar una bona qualitat de lʻaire interior, especialment durant els mesos dʻestiu.

 1. Monitorització i Manteniment

Implementar sistemes de monitorització per avaluar el rendiment de l'aïllament i l'eficiència energètica de l'edifici després de la rehabilitació.

Establir un pla de manteniment per al terrat i el sistema d'aïllament per assegurar-ne la durabilitat i l'eficàcia a llarg termini.

 1. Conscienciació i Formació

Informar i formar els ocupants de ledifici sobre les millores realitzades i com poden contribuir a lestalvi energètic mitjançant pràctiques sostenibles.

 

Rehabilitació energètica de façanes i fusteria exterior

 

Incorporar la façana de l'edifici i la fusteria d'alumini a l'estratègia de rehabilitació energètica d'un edifici amplia l'abast per millorar significativament l'eficiència energètica de l'immoble. Aquí us detallem com integrar aquests elements al pla de rehabilitació:

 1. Avaluació i Diagnòstic de la Façana incloent la Fusteria

Realitzar una anàlisi detallada de la façana, finestres i fusteria d'alumini existent per identificar deficiències tèrmiques, filtracions d'aire i possibles ponts tèrmics. Inspeccionar l'estat de les finestres, portes corredisses i altres elements d'alumini per avaluar-ne el rendiment energètic.

 1. Millores a la Façana

Aïllament Tèrmic Exterior (SATE): Considereu la instal·lació d'un sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior per embolicar l'edifici en una "capa" aïllant, reduint les pèrdues de calor i evitant ponts tèrmics.

Revestiments i Acabats: Seleccionar materials de revestiment que contribueixin a leficiència energètica i que ofereixin una bona durabilitat i estètica.

 1. Optimització de la Fusteria d'Alumini

Millora o Reemplaçament de Finestres i Portes: Si les finestres i portes d'alumini existents no són eficients, considereu el seu reemplaçament per opcions d'alta eficiència energètica amb trencament de pont tèrmic i doble o triple envidrament.

Segellat i Aïllament: Assegurar un segellat adequat al voltant de totes les finestres i portes per minimitzar les filtracions daire.

 1. Control Solar i Protecció

Persianes i Para-sols: Instal·lar sistemes d'ombreig extern com persianes, tendals, o para-sols que puguin controlar el guany solar directe, especialment en les orientacions més exposades.

Vidres de Control Solar: Utilitzar vidres amb tractament per a control solar que permetin el pas de llum mentre bloquegen part de la calor solar.

 1. Integració de Tecnologies i Sistemes Intel·ligents

Incorporar tecnologies intel·ligents a la façana i la fusteria, com ara finestres amb control automàtic d'opacitat o sistemes de ventilació intel·ligent, per millorar l'eficiència energètica i el confort interior.

 1. Estratègies de Ventilació Natural

Dissenyar o adaptar la façana i la disposició de les finestres per promoure la ventilació creuada natural i reduir la necessitat de refrigeració mecànica.

 1. Monitorització i Avaluació Post-Intervenció

Implementar sistemes de monitorització per avaluar l'impacte de les millores a la façana i la fusteria sobre el consum energètic i el confort tèrmic de l'edifici.

 1. Conscienciació i Educació

Informar els ocupants sobre les millores realitzades i com el seu ús adequat pot maximitzar els beneficis en termes deficiència energètica i confort.

 1. Finançament i Ajuts

Explorar opcions de finançament, incloent-hi subvencions, incentius fiscals, i programes de suport per a la rehabilitació energètica que incloguin millores en façanes i fusteria.

 

Rehabilitació energètica d'edificis de manera ecològica


L'aïllament de la façana mitjançant l'ús de suro natural i morter de calç representa un enfocament innovador i ecològic cap a la rehabilitació energètica, demostrant que la integració de materials naturals i tècniques tradicionals pot resultar en edificacions més sostenibles i eficients energèticament.

L'aplicació de pintura al silicat complementa aquesta estratègia i ofereix una solució duradora que millora l'estètica de l'edifici alhora que contribueix a la seva funcionalitat energètica.

L'ús conscient de la pedra recuperada de la demolició no sols afegeix un element de sostenibilitat al projecte, sinó que també enriqueix el valor estètic i històric de l'edificació, creant un lligam tangible amb el patrimoni arquitectònic local.

La transformació dels edificis i la implementació de cobertes sostenibles són clars exemples de com la rehabilitació energètica pot anar més enllà de l'eficiència energètica.

 

Rehabilitació energètica dedificis

 

L'adaptació d'estructures existents per a nous usos, juntament amb la inclusió de tecnologies com el terra radiant amb aerotèrmia i la previsió de sistemes d'energia renovable, reflecteix un enfocament holístic cap a la construcció sostenible. Aquestes mesures no només milloren l‟eficiència energètica de l‟edifici, sinó que també fomenten un entorn de vida saludable per als seus ocupants.

El compromís amb l'economia local i l'atenció a la gestió de runes i materials ressalta la importància de les pràctiques de construcció responsables. Aquests projectes de rehabilitació no només se centren en leficiència energètica i la sostenibilitat, sinó que també promouen la inclusió social i econòmica.

En conjunt, aquestes intervencions constitueixen un model exemplar de com la rehabilitació energètica pot ser abordada de manera integral, no només abordant les necessitats energètiques d'un edifici, sinó també millorant-ne l'impacte ambiental, aquest enfocament multidimensional és crucial per avançar cap a un futur més sostenible i resilient, on els edificis no només siguin eficients des del punt de vista energètic, sinó que també promoguin la salut, el benestar i la sostenibilitat a nivell comunitari.

 

Sostenibilitat en la rehabilitació energètica de cobertes i teulades

 

La rehabilitació energètica de cobertes i teulades a edificis és una intervenció clau per millorar l'eficiència energètica i el confort tèrmic de qualsevol edificació.

Aquestes superfícies són punts crítics on es poden produir pèrdues o guanys de calor significatives, afectant directament el rendiment energètic de l'edifici.

La implementació de solucions sostenibles i eficients a cobertes i teulades no només contribueix a la reducció del consum energètic, sinó que també millora l'habitabilitat dels espais interns i perllonga la vida útil de l'edificació.

Aïllament tèrmic d'edificis i cases particulars


El primer pas en la rehabilitació energètica de cobertes i teulades és assegurar un nivell d'aïllament adequat. Materials com la llana de roca, el poliestirè extruït o el suro natural es fan servir per minimitzar les transferències de calor.

L'elecció del material dependrà de les característiques específiques de la teulada, incloent-hi el pendent, l'exposició a elements externs i les necessitats internes de l'edificació.

Un bon aïllament redueix la demanda denergia per a calefacció a lhivern i aire condicionat a lestiu, contribuint significativament a leficiència energètica global de ledifici.

Teulades i cobertes verdes


La incorporació de cobertes verdes o teulades enjardinades és una altra estratègia efectiva. Aquestes cobertes estan compostes per diverses capes, incloent-hi una capa impermeable, una capa de drenatge, substrat i vegetació.

Les teulades verdes no només proporcionen un aïllament tèrmic i acústic excel·lent, sinó que també ajuden a gestionar les aigües pluvials, redueixen l'efecte illa de calor en àrees urbanes i ofereixen nous espais verds per a l'oci i la biodiversitat.

energia solar


La instal·lació de sistemes solars, tant fotovoltaics com tèrmics, a cobertes i teulades aprofita aquestes àmplies superfícies per generar energia neta.

 

Instal·lació de plaques solars a edificis

 

Els panells fotovoltaics es poden dissenyar per satisfer una part significativa o fins i tot tota la demanda elèctrica de l'edifici, mentre que els sistemes solars tèrmics poden proporcionar aigua calenta sanitària o suport als sistemes de calefacció. Aquesta integració representa un pas cap a lautonomia energètica i la sostenibilitat.

Millora de la impermeabilització


Una coberta o teulada ben impermeabilitzada és fonamental per evitar infiltracions d'aigua que poden fer malbé tant l'estructura de l'edifici com l'aïllament tèrmic.

La rehabilitació energètica d'un edifici ofereix l'oportunitat de revisar i millorar els sistemes d'impermeabilització existents utilitzant materials d'alta qualitat i tècniques avançades per assegurar la durabilitat i el rendiment a llarg termini.

Ventilació de la coberta de l'edifici


Una ventilació adequada a l'espai sota coberta és crucial per evitar l'acumulació d'humitat i el sobreescalfament a l'estiu. Sistemes de ventilació dissenyats específicament per a aquest propòsit poden millorar significativament la qualitat de lʻaire i contribuir a un ambient interior més saludable i confortable.

Reflexió i radiació


Materials amb alta reflectància solar i baixa emissivitat tèrmica poden ser aplicats a la superfície exterior de cobertes i teulades per reflectir la radiació solar i reduir el guany de calor. Aquesta estratègia és especialment útil en climes càlids, on el control de temperatura interior és una prioritat.

En resum, la rehabilitació energètica de cobertes i teulades implica una combinació de tècniques i materials que busquen millorar l'eficiència energètica, el confort interior i la sostenibilitat de l'edifici.

Aquestes intervencions no només tenen un impacte positiu en el medi ambient i en la reducció dels costos operatius, sinó que també poden transformar espais desaprofitats en àrees útils i vives, contribuint al benestar dels seus ocupants i l'entorn urbà.

 

Rehabilitació energètica de cases unifamiliars

 

La rehabilitació energètica de cases unifamiliars se centra a millorar-ne l'eficiència i la sostenibilitat, adaptant l'habitatge per reduir el consum d'energia i augmentar el confort dels seus habitants.

Aquest procés implica la integració de sistemes constructius i materials innovadors amb pràctiques de construcció tradicionals, garantint una base sòlida i duradora mentre optimitza el rendiment energètic.

Un aspecte fonamental és l´aïllament tèrmic, que juga un paper clau en la minimització de la pèrdua de calor durant els mesos freds i el manteniment d´una temperatura interior agradable al´estiu.

Materials com el suro natural o la fibra de fusta s'utilitzen freqüentment en façanes, sostres i terres, proporcionant una barrera efectiva contra les variacions externes de temperatura. A més, la implementació de sistemes d´aïllament tèrmic per l´exterior (SATE) pot oferir una solució estètica i funcional, millorant l´envolupant de l´edifici sense afectar l´espai habitable interior.

L'eficiència energètica també s'aborda a través de la instal·lació de sistemes de calefacció i refrigeració de baix consum, com l'aerotèrmia o el terra radiant, que ofereixen un confort tèrmic uniforme i eficient. L'ús de bombes de calor que poden proporcionar calefacció a l'hivern i refrigeració a l'estiu és una solució sostenible que aprofita les diferències de temperatura de l'aire exterior.

 

Rehabilitació energètica de cases a Barcelona i Baix Llobregat

 

Per garantir una qualitat dʻaire interior òptima, sʻimplementen sistemes de ventilació mecànica amb recuperació de calor. Aquests sistemes permeten renovar l'aire interior eliminant contaminants i humitat, alhora que recuperen l'energia tèrmica de l'aire extret per preescalfar o prerefredar l'aire fresc entrant, reduint així la demanda energètica.

La integració d'energies renovables, com ara panells solars fotovoltaics per generar electricitat o sistemes solars tèrmics per escalfar aigua, permet reduir la dependència de fonts d'energia convencionals i disminuir les emissions de CO2. Aquests sistemes es poden dissenyar per maximitzar l'autoconsum i, en alguns casos, permetre que l'habitatge sigui energèticament autosuficient.

La fusteria i el vidre també són crucials en la rehabilitació energètica. Finestres amb doble o triple vidre farcit d'argó i marcs aïllants redueixen significativament les pèrdues de calor, contribuint a l'eficiència energètica global de la casa.

Finalment, la consideració de l‟ús de l‟aigua i la gestió de residus també forma part d‟una rehabilitació energètica integral. Sistemes de recollida d'aigües pluvials, depuració i reutilització d'aigües grises per a reg o inodors, i la instal·lació de sanitaris de baix flux ajuden a reduir el consum d'aigua potable i minimitzar l'impacte ambiental de l'habitatge.

En conjunt, aquests enfocaments i tecnologies no només milloren l'eficiència energètica de l'habitatge, sinó que també n'augmenten el valor, redueixen els costos d'operació i manteniment i promouen un estil de vida més sostenible i respectuós amb el medi ambient.

Aquesta nova Directiva, que entrarà en vigor el 25 d'octubre del 2023, constitueix un pas endavant important en l'estratègia de la Unió Europea per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i assolir la neutralitat climàtica el 2050.

Estableix nous objectius d'eficiència energètica per a la Unió Europea en conjunt, així com per als Estats membres individualment.

L'objectiu global per al 2030 és reduir el consum d'energia primària un 40% en comparació del 2007. Els Estats membres han d'establir objectius nacionals específics per assolir aquest objectiu.

La Directiva també introdueix una sèrie de noves mesures per fomentar l'eficiència energètica a tots els sectors de l'economia.

Aquestes mesures inclouen:

 • Reforçar els requisits d'eficiència energètica per als edificis, productes i serveis energètics.
 • Promoure la renovació dels edificis existents.
 • Desenvolupar noves fecnologies i solucions deficiència energètica.
 • Informar i sensibilitzar el públic sobre leficiència energètica.


Principals novetats de la Directiva (UE) 2023/1791


La Directiva (UE) 2023/1791 introdueix una sèrie de novetats importants en comparació de la legislació anterior. Entre les principals novetats hi ha les següents:

Estableix objectius d'eficiència energètica més ambiciosos per a la Unió Europea en conjunt i per als Estats membres individualment. L'objectiu global per al 2030 és reduir el consum d'energia primària en un 40% en comparació del 2007.

Introdueix una sèrie de mesures més rigoroses per fomentar l'eficiència energètica a tots els sectors de l'economia. Aquestes mesures inclouen requisits més estrictes per als edificis, els productes i els serveis

Impacte de la Directiva Europea


S'espera que la rehabilitació energètica d'edificis i cases unifamiliars tingui un impacte significatiu en la reducció del consum d'energia a la Unió Europea. S'estima que podrà estalviar fins a 200 milions de tones de petroli equívalent a l'any, cosa que equival a l'electricitat consumida per 70 milions de llars.

L'impacte serà especialment significatiu al sector de la construcció ja que estableix nous requisits d'eficiència energètica per als edificis, que s'hauran de complir a partir del 2027.

Aquests requisits s'espera que impulsin la renovació dels edificis existents, que són responsables d'una gran part del consum d'energia a la Unió Europea.

La Directiva també tindrà un impacte positiu al sector industrial, establint mesures per promoure l'eficiència energètica a les indústries, com la millora de l'eficiència dels processos i la utilització de fonts d'energia renovables.

En general, la Directiva (UE) 2023/1791 és un pas important en l'estratègia de la Unió Europea per reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle que estableix objectius ambiciosos i mesures estrictes i fomenta l'eficiència energètica a tots els sectors de l'economia .

Imatge

Som una empresa d'obres i reformes a Barcelona, ​​oferim serveis de paleta, fontaneria, lampisteria, paleteria i fusteria. Reformes de pisos, cases, locals, cuines i banys, realitzem pressupostos de reformes sense compromís. Serveis de rehabilitació dedificis a Barcelona, ​​Baix Llobregat i àrea metropolitana de Barcelona. Pressupost i finançament d'obres de reforma per a particulars, empreses i comunitats de veïns. Experts a rehabilitar edificis.

Contacti amb nosaltres

Barcelona - Baix Llobregat:

Barcelona reformista
Francesc Macia 21 
08970 Sant Joan Despí

Telèfon: + 34 640 234 920
Correu electrònic:  hola@reformista.barcelona